معرفي مطالب جالب با لينك منبع
معرفي مطالب جالب با لينك منبع

طراحي سايت در مشهد

 . اولي كمپاني كننده حضور مي‌يابد . شما به وي توضيحاتي از آزمايش و مطالعاتي كه ميخواهيد اجرا فرمائيد , ارائه مي دهيد . در صورتي‌كه كمپاني كننده متوجه كاري كه از وي مي‌خواهيد نشود , اين نقص‌ از پباده سازي تارنما شما به‌وجود نيامده است , بلكه مرتبط با خويش اين پژوهش ها و آزمايش ها ميگردد . شما آزمايش را آغاز مي‌كنيد و خودتان منتخب ايستاده و صرفا تماشا مي‌كنيد و عملكرد داريد تا دريابيد كه سود اين پژوهش ها به چه ترتيب ميگردد . هم اكنون چه مي شود؟

وقتي كه آزمايش كاربردي بودن پباده سازي تارنما به طور كيفي اجرا مي‌شود , ما اكثر زمان ها تعداد انگشت شماري از يوزرها وبسايت را تحت عنوان كمپاني كننده به فعاليت ميگيريم . اين شمار محدودي از يوزرها ميتوانند نگرش هاي دوچندان متعددي را در قضيه پباده سازي وبسايت , نقاط قوت و يا اين كه نقاط ضعف تارنما فراهم سازد . در صورتي‌كه يوزرها با پباده سازي تارنما شما مشكلي ندارند البته در حين اين آزمايش ها با خلل هايي رو به رو ميشوند , فيض گيري درين حالت فراوان مشقت بار ميگردد . در‌صورتي‌كه ايراد دورازشوخي درين دربين وجود داشته باشد , بايستي از داده هاي به دست آمده از اين پژوهش ها صرفه حيث كنيم .

او‌لين آزمايش پباده سازي وب سايت قادر است در كاهش به اين شكل مشكلات , خط مش درازي را در پيش داشته باشد . براي اجراي آزمايش هاي با اهميت پباده سازي سايت , كارشناس و يا اين كه متخصص از گذشته يك يا اين كه دو گردهمايي اي را براي طرح ريزي اين پژوهش ها اجرا مي نمايد . فقط قليل جلسات اين چنيني نياز است تا براي پژوهش ها بي نقص فراهم شويم و اطمينان حاصل كنيم كه تمامي چيز آراسته و طبق برنامه ميباشد . نكته حائض اهميت اجراي آزمايش هاي پباده سازي تارنما اين است كه ابتدا خويش اين آزمايش ها را مورد بررسي در اختيار بگذاريم و 1 تا 2 گرد‌همايي را اجرا كنيم تا اطمينان حاصل شود كه آزمايش انتخابي به خير قادر است نتايجي مورد نظرمان را آماده سازد .

در موقعيت زير اجراي آزمايش بنيادي و يا اين كه Pilot دوچندان اهميت دارااست :

در شرايطي‌كه با اجراي به اين شكل آزمايش هاي پباده سازي تارنما تجربه اي نداريد , ميتوانيد طي جلساتي براي پي بردن مراحل اجراي اين جور آزمايش ها , تمام همت خويش را بكنيد .

آزمايش كردن يك مسئله غير آشنا . چنانچه نخستين بار است كه موضوعاتي را مورد آزمايش و بررسي قرار مي دهيد , و در اين مورد تخصصي هم نداريد , Pilot آزمايش و يا اين كه آزمايش هاي نخستين پباده سازي وب سايت قادر است زياد به شما ياري دهد .

مي‌توانيد يك آزمايش پباده سازي وب سايت از رويه بدور و چه بسا فارغ از در دست گرفتن اجرا فرمائيد . در صورتي‌كه آزمايش هاي تجربه كاربري و يا اين كه Dairy Study را اجرا ميكنيد , مطالعات آنلاين غير كنترلي و يا اين كه كنترلي را مي‌توانيد از روش آدرس اينترنتي هم اجرا فرماييد . تمام ارتباطات و اتفاقات از استفاده داده ها تا پست الكرونيكي هاي تاييديه و چه بسا راهبرد ها و سوالهاي گام به گام در سايت ها بايستي به وسيله آزمايش هاي نخستين و بنيادي وبسايت ها يا اين كه Pilot , اجرا شود . در‌اين جور آزمايش ها نيازي تيست فردي به صورت بي واسطه سعي كمپاني كنندگان را زير حيث داشته باشد و هيچ كس نيست تا سوال هاي كمپاني كنندگان را جواب دهد و يا اين كه براي شان واضح سازي كند .

اجراي آزمايش هاي مقداري و آماري . در آزمايش هاي بزرگ و در حجم پهناور , نتايج به طور آماري به دست مي‌آيد . در چنين مطالعاتي , هر گرد هم آيي آزمايش , بايستي به صورت شبيه اي اجرا شود ( فرآيند و فرآيند يكساني داشته باشند ) .

آزمايش هاي پباده سازي وب سايت كه در معرض مشاهده كرد بخش اعظمي از اشخاص قراردارد . در چنين پروژه هايي چه بسا در حالتي كه مضاعف تجربه داشته باشيد , نياز به توجه بيشتري هم داريد . احتمال دارد نتايج اين آزمايش ها به صورت بدون واسطه به دست مديريت كمپاني رسد . شايد آزمايش روي يكي او‌لين توليدات كمپاني اجرا شود . اما , هر آزمايش كاربردي بودن پباده سازي تارنما اهميت دارااست , البته بعضا از آنان اندكي اصلي خيس از ديگر آزمايش ها هستند .

در صورتي‌كه بعضي از آزمايش هاي پباده سازي سايت را به صورت مكرر انجام مي دهيد , احتمال اين‌كه نادرست شما جراحت دور از شوخي به پروژه بزند , فراوان كم است , چون مي‌توانيد اين مدل خطاها را در خصوصي هاي بعدي هم جبران نمائيد . ولي در‌حالتي كه آزمايش پباده سازي سايت صرفا براي يك توشه اجرا شود , خطا شما جبران ناپذير است , چون توشه دومين نيست تا وضع را بهبود دهيد .

 

چه بسا متخصص ها آزمايش پباده سازي وبسايت زبده هم ميتوانند از اجراي آزمايش هاي شالوده و بنيادي تارنما ها منفعت ببرند . هرچه دراين مورد بيشتر عمل نمائيد , خوب تر ميتوانيد در اين باره تبحر يابيد . آيا هر آزمايش كاربردي بودن وبسايت نياز بدين آزمايش هاي اول و بنيادي دارد؟ خير . البته اين دسته آزمايش ها صرفا اطمينان بيشتري را مهيا مياورد كه در تعيين روش آزمايش , در گير نادرست نشده ايد و سبب ساز ميگردد تا اعضاي گروه پباده سازي وبسايت روي نتايج مطالعات بيشتر متمركز شوند , خير اين‌كه تمام حواس خويش را روي مراحل اجراي مطالعات و پژوهش ها معطوف نمايند .

 

مزيت اوليه : تمريني براي اجراي آزمايش پباده سازي وبسايت داراي اهميت .

آزمايش هاي مبنا و اول و يا اين كه Pilot در پباده سازي وبسايت ميتوانند تمريني براي آتي باشند . خيلي حتمي است تا اطمينان حاصل كنيم كه تنظيم كننده و اعضاي گروه آمادگي ضروري براي اجراي آزمايش پباده سازي وب سايت مهم را دارا‌هستند . آيا مواقعي كه نياز دارا هستند , پرينت گرفته شده است؟ سايت و يا اين كه عملكردهايي كه بايستي اجرا شوند , فراهم مي باشند؟ ورقه ها واجب اسكن گرفته شده است؟ و غيره .

در اين مورد وجود يك محاسبه ليست ميتواند مضاعف ياري كننده باشد , چون ميتوانيم صرفا با يك نگاه , روي كليه موردها آناليز داشته باشيم .

 

مزيت دوم : عملكردها را مي‌توانيد مورد آزمايش قرار دهيد .

در صورتي يك استفاده كننده بوسيله يك سعي ضعيف ( از پيش رقم خورده ) در تارنما نتواند به خير و خوبي در آزمايش پباده سازي تارنما كار نمايد , زمان و عملكرد دوچندان متعددي زايل ميگردد . تهيه و تنظيم كننده آزمايش پباده سازي تارنما ابتدا نياز دارااست تا دريابد كه آيا كمپاني كنندگان همانگونه كه توقع ميرود , عملكردها را فهم و شعور كرده اند يا اين كه خير , و آن‌گاه بايستي وقتي را به جهت دهي و اصلاح تجربه كاربري آنان اختصاص دهد . به ياد داشته باشيد كه عملكردهايي كه از ديد شما و اعضاي مجموعه تان احتمالا به حيث خوب بيابيد , قابليت و امكان دارااست براي كمپاني كنندگان غير قابل فهم و گيج كننده باشد . با امداد آزمايش هاي نخستين و يا اين كه Pilot ميتوانيد اين اشكالات جان دار در عملكردها را يافته و رفع كنيد .

 

مزيت سوم : زمان بندي .

خيلي طاقت فرسا است تا دقيقا بگوييم كه براي اجراي آزمايش كاربردي بودن پباده سازي تارنما چه ميزان زمان نياز است . آيا كمپاني كنندگان در حين اين آزمايش , 3 تا 7 كارايي را بي نقص مي كنند؟ مي‌توانيد در آزمايش هاي Pilot اين عملكردها را خودتان انجام دهيد تا زمان زمان تقريبي اجراي آنان را به دست آوريد و اندكي بيش تر از اين بازه زماني زمان را براي پروژه اساسي خويش در حيث بگيريد . نيز چنين ميتوانيد از اين شيوه به الويت بندي كردن اثر گذار عملكردها در آزمايش پباده سازي وب سايت حساس بپردازيد .

 

مزيت چهارم : ميتوانيد نتايج را در پروژه حساس پيش گويي نمائيد .

درصورتي كه همگي چيز در آزمايش نخستين و يا اين كه اساس پباده سازي وبسايت عالي پيش رود , مي‌توانيد پايان پروژه حياتي را حدس بزنيد . نبايد زيرا اين جور آزمايش ها بخشي از آزمايش هاي آغازين محسوب ميشوند , آن‌ها‌را بي اهميت بشماريد . شما درين جور آزمايش ها مي‌توانيد نتايجي را كه در آتي به دست مي‌آوريد را تقريب بزنيد و خويش را براي آنها مهيا سازيد .

 

سفارش هايي براي اجراي آزمايش Pilot و يا اين كه آزمايش هاي نخستين پباده سازي تارنما .

براي اينكه در اجراي اين جور آزمايش ها مهارت حتمي را به دست آوريد , مي بايست از يك روز پيش به طرح ريزي بپردازيد . اين مقطع زمان براي آزمايش هايي كه غير كنترلي هستند , بايستي بيشتر باشد . اين فرمان به شما و اعضاي گروه پباده سازي وب سايت تان قابليت و امكان مي‌دهد تا تغييرات واجب را در پروژه كليدي توليد فرماييد .

استعمال كمپاني كنندگاني كه با هدف ها شما دوچندان مطابقت و همخواني دارا‌هستند هم مضاعف اهميت داراست , چون عكس العمل ها و بازخوردهايي را به شما ارائه مي دهند كه متبوع تان هستند . در صورتيكه از كمپاني كنندگاني به عمل بگيريد كه با به هدف ها آزمايش پباده سازي تارنما تان سنخيتي ندارند , خوب تر است به هيچ وجه آزمايش را برگزار نكنيد , چون نتايج اين جور پژوهش ها ابدا كاربردي و موءثر نمي باشند .

آيا اجراي اين آزمايش هاي اول پباده سازي وب سايت نياز به صرف زمان هاي بيشتري دارد؟ ولي . همگي جزئيات آزمايش پباده سازي وب سايت مي بايست از قبلي مهيا شوند : استعمال كمپاني كنندگان بيشتر , زمان بندي هر گرد‌همايي و تهيه و تنظيم كردن امكانات و غيره , اين موردها همه نياز به مهلت دارند .

با اجراي همگي مواقعي كه در‌اين مقاله پهنا نموديم مي‌توانيد از آزمايش Pilot و يا اين كه آزمايش نخستين و شالوده در پباده سازي تارنما در جهت پيشبرد پروژه مهم خويش استفاده نماييد و از نتايج آن‌ها براي دريافت كردن نتايج خوبتر در پروژه حياتي به عمل بگيريد . هر چه در اجراي آزمايش پباده سازي تارنما مهم اطمينان و طرح ريزي بيشتري داشته باشيد , برنده خيس خواهيد شد

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۳:۴۷:۵۴ ] [ امين طيراني ] [ نظرات (0) ]

 

سلام و سلام سرويس يوزرها گرامي ;

طراحي سايت در مشهد

فكر كنيد يك تارنما ساختيد و حالا معطل مي باشيد اين شود و از روش سرويس ها يا اين كه محصولاتي كه داريد به درآمد نيكي برسيد ولي ماه ها از زمان آن قبلي و كماكان خبري نيست! خلل كجاست؟ چه بايستي كرد؟ دقيقا درين زمان است كه نا آرزو مي گردد و شم اين كه مسير را غلط آمده ايد جايگزين عملكرد هاي هميشگي خواهد شد . در سود ناكامي شروع مي شود . طاقت فرماييد با يك داده ها مهم به راحتي مي‌توانيد به آنچه ميخواهيد برسيد . صرفا كافيست وب لاگ نويسي در وردپرس را آزمون كنيد!

بهينه سازي سايتبارها درخصوص ساخت محتوا در وردپرس و قيمت هاي آن كلام كرديم . امروزه اشخاص ماهر و آنهايي كه در عالم مجازي به نتايج خير رسيده اند معتقدند با محتوا مي توان ترقي كرد و به فروش نيكي رسيد .

روش هاي متفاوتي چهت نيل موفقيت در آستانه بلاگ نويسي در وردپرس موجود است كه با دقت به آن‌ها مي توان عمليات نيكي را رقم زد . در اينفوگرافيك زير ميتوانيد ۴ قدم با اهميت براي آغاز بلاگ نويسي در وردپرس را ملاحظه كنيد .

بلاگ نويسي - استارت بلاگ نويسي در وردپرس

فرايند بيان شده در صدر در ظاهر بي آلايش و پيش پا افتاده است ولي همين روش ها مقدمه خير و خوبي چهت نيل به موفقيت است . در صورتي ۴ قدم بالا را اجرا فرماييد در ۱۰ دقيقه به آساني ميتوانيد به يك وبلاگ عالي دسترسي پيدا نماييد . پس نكات مهمي را در نوشتن محتوا رعايت نمائيد تا وب سايت خويش را ارتقاء دهيد .

براي اشخاصي كه مالك سايت مي‌باشند ساخت محتوا ديدني است به شرط اين‌كه همگي قانون ها و اصول آن را رعايت نمايند و از ابزارهاي داراي ارتباط و ارزيابي محتواي متبوع استفاده نمائيد . 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۹:۰۷:۳۴ ] [ امين طيراني ] [ نظرات (0) ]

 

 

بسياري از شما كاربران در بعضي از مواقع به دنبال خريد گيفت كارت بوده ايد اما به دليل نداشتن اعتبار، منصرف شده ايد. براي افزايش اعتبار بايد Gift Card هاي آيتونز خريداري كنيد اما با قيمت مضحك دلار، خريد كارتهاي آيتونز عاقلانه نيست. از اين رو امروز در كافه اپل به شما آموزش خواهيم داد كه چگونه با دانلود اپليكيشن، امتياز كسب كنيد و با امتيازهاي كسب شده، كارت هاي اعتباري نظير iTunes Gift Card, Amazon Card و غيره خريداري كنيد.

براي شروع كافي است از طريق مرورگر سافاري ديوايس خود وارد لينك زير شويد. پس از ورود به لينك زير، سايت Free My Apps از شما درخواست نصب Profile روي ديوايس را مي كند كه با مشاهده اين پيغام، به صورت خودكار وارد صفحه Profile ديوايس خود مي شويد. پس از ورود، روي Install بزنيد تا پروفايل به درستي نصب گردد. حال شما مجوز ورود، دريافت اپليكيشن، كسب امتياز و خريد گيفت كارت را كسب كرده ايد.

روش كار با اين برنامه بسيار ساده است. برنامه را اجرا كرده و از ليست اپليكيشن هايي كه معرفي شده يكي را انتخاب نموده و نصب نماييد. در واقع با كليك بر روي نام هر اپليكيشني صفحه جديد براي انتقال شما به آيتونز گوشي نمايان مي شود كه با تاييد آن به آيتونز گوشي منتقل خواهيد شد و از طريق آيتونز مي توانيد آن اپليكيشن را بر روي ديوايس خود نصب نماييد. پس از اتمام نصب اپليكيشن را اجرا نموده و براي لحظاتي (30 ثانيه) در محيط اپليكيشن بمانيد. سپس مي توانيد از برنامه خارج شويد.

حال دوباره به اپليكيشن يا سايت Free My Apps بازگشته و حساب خود را چك نماييد. امتياز اپليكيشن مورد نظر به حساب شما افزوده شده است. به همين راحتي!

 

فروشگاه خريد گيفت كارت و اپل آيدي معتبر

در اين سايت هر 300 امتياز معادل 1 دلار محاسبه مي شود. يعني در واقع شما با وارد شدن به برنامه و نصب چند اپليكيشن قادر خواهيد بود امتياز خود را به گيفت كارت تبديل كنيد.

تبديل امتيازات به گيفت كارت نيز بسيار ساده است. كافي است كه گزينه Redeem را در بالاي صفحه انتخاب كنيد تا وارد صفحه هدايا شويد. سپس مي توانيد از بين هداياي مختلف هر كدام را كه مايل بوديد انتخاب كرده و امتياز خود را به آن تبديل كنيد. براي مثال با 3000 امتيار بدست آمده، تبديل به يك گيفت كارت 10 دلاري آيتونز مي شود. 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۳۸:۴۱ ] [ امين طيراني ] [ نظرات (0) ]

 

خريد گوشت قرمز انرژي بالا (هر ۱۰۰ گرم گوشت، ۲۰۶ كيلوكالري دارد) 

از مزاياي گوشت گوسفند مي‌توان به لبريز انرژي بودن آن اشاره كرد . كبد گوسفند از پاراگراف قسمت‌هاي پر انرژي آن هست . اين مورد را مي‌توان در محتواي كالري نيز مشاهده كرد . هر ۱۰۰ گرم گوشت گوسفند حاوي ۲۰۶ كيلو كالري هست . اعتنا داشته باشيد كه هر انسان بالغ به طور تقريبي به ۲۰۰۰ كالري نياز داراست . مصرف كالري مي تواند در فعاليت‌هاي روزانه، استقامت بالا و كاهش خستگي هنگام عمل بدني به كمكتان بيايد .

۲ . پروتئين بالا (هر ۱۰۰ گرم گوشت، ۱۷ .۱ 

گرم پرتئين دارد) 

اين رمز دوچندان مهمي نيست، گوشت حيواناتي چون گاو و گوسفند دارنده پروتئين بالايي هستند كه براي بدن دوچندان مفيد مي‌باشد . هر ۱۰۰ گرم گوشت گوسفند دارنده ۱۷ .۱ گرم پروتئين مي‌باشد . اين اندازه پروتئين براي افرادي كه مي‌خواهند تن ماهيچه‌اي داشته باشند، بسيار به فعاليت مي آيد . از مزاياي پروتئين در تن مي‌توان به توليد و افزايش جمع عضلاني، اتصال چربي، هضم غذا، ايجاد قدرت و انرژي در بدن اشاره كرد .

بخش اعظم 

بخوانيد: افراد تپل از اين مدل گوشت استفاده كنند

۳ . 

كلسيم بالا (هر ۱۰۰ گرم گوشت ۱۰ ميلي گرم كلسيم دارد) 

يكي ديگر از مزاياي گوشت گوسفند، وجود كلسيم در آن مي‌باشد كه براي بدن دوچندان اضطراري و موثر هست . وجود كلسيم در گوشت گوسفند به نگهداري سلامت استخوان، تقويت استخوان‌ها، خودداري از اختلالات و ناهنجاري‌هاي استخواني ياري مي نمايد . اندازه كلسيم در هر ۱۰۰ گرم گوشت گوسفند ۱۰ ميلي‌گرم مي‌باشد .

۴ . فسفر (هر ۱۰۰ گرم گوشت ۱ .۹۱ 

ميلي گرم فسفر دارد) 

گوشت گوسفند نيز دارنده ميزان متعددي فسفر است . صحيح مانند كلسيم، محتواي فسفر در گوشت گوسفند، فراوان موءثر بوده و براي سلامتي، به خصوص سلامت سازي استخوان و خودداري از پوكي استخوان فراوان مفيد است . مقدار ۱ .۹۱ ميلي گرم فسفر در هر ۱۰۰ گرم گوشت ميتواند نياز بدنتان به فسفر را تامين نمايد .

۸ 

خاصيت باورنكردني گوشت گوسفند براي تندستي ۵ . ويتامين B۱ (هر ۱۰۰ گرم گوشت ۰ .۵۱ 

ميلي گرم ويتامين B۱ دارد) 

چه كسي مي گويد كه ويتامين در گوشت قرمز رنگ وجود ندارد؟ ما بايد بدانيم كه گوشت گوسفند داراي ميزان قابل توجه‌اي از ويتامين B به خصوص ويتامين B۱ است . از ۱۰۰ گرم گوشت گوسفندي كه مورد تست قرار گرفته، مقدار ۰/۱۵ ويتامين B۱ كشف شده هست . اما درست است كه اين ميزان ميزان خيلي مقداري هست . با اين حالا ويتامين B۱ جانور در گوشت گوسفند بسيار مفيد است، اين ويتامين به فرآيند اكسيداسيون، ارتقاء انرژي در بدن، نگهداري انعطاف پذيري، بالا بردن استقامت بدن، همينطور از پوسته پوسته و خشك شدن پوست جلو گيري مي‌كند .

۸ . سلنيوم (هر ۱۰۰ گرم گوشت ۷ .۰ 

ميلي گرم سلنيوم دارد) 

گوشت‌هاي قرمز به خصوص گوشت گوسفند دربردارنده سلنيوم مي باشند . سلنيوم مو جود در گوشت گوسفند ميتواند به توليد آنتي اكسيدان‌هاي اثر گذار در تن ياري كند . با وجود سلنيوم در گوشت گوسفند تن مي‌توان به نزاع با راديكال‌هاي آزاد بپردازد و همينطور تن انسان را از خطر ابتلا به بيماري‌هاي يگانه مراقبت كند . با وجود سلنيوم در تن پوستي خوبتر و اندامي تندرست تري خوا هيم داشت .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۳۱:۰۶ ] [ امين طيراني ] [ نظرات (0) ]

كاربرد بازنويسي سرعت بالا در وردپرس - پباده سازي وب سايت

طراحي سايت در مشهد

اگرتصميم گرفته ايد كه تني چند از متن ها را در وردپرس به طور گروهي تغيير تحول دهيد يا اين كه دستكاري فرمائيد , حتما از طريق دستكاري هر پست به طور منقطع استفاده ميكنيد . بي آلايش ترين و منطقي ترين خط مش همين است . البته آيا تا به حالا به بازنويسي سرعت بالا در وردپرس تفكر كرده ايد؟

 سرعت بالا در وردپرس

با دستكاري سرعت بالا در وردپرس به راحتي مي‌توانيد متن هاي تارنما را تغيير‌و تحول دهيد و پست ها و ورقه ها را دستكاري نمائيد . با اين روش ميتوان نشاني ها را تغيير‌و تحول اعطا كرد , تصاوير را تغيير تحول مقدار دهيد و سئوي نوشته را بهبود داد .

چرا روش دستكاري پرسرعت در وردپرس سفارش ميشود ؟

در حالتي‌كه در تارنما خويش تعداد انگشت شماري كاغذ داريد اين روش چندان براي شما ديدني نيست و متوجه كارايي آن نخواهيد شد . ولي هنگامي تعداد متعددي ورقه داريد و تصميم مي گيريد يك مورد خاص را در همه آن ها بازنويسي فرماييد , آنجاست كه امداد اين قابليت وردپرس مشهود مي‌شود .

مشاهده مورد هاي بيشتر در هر ورقه

به طور پيش فرض , وردپرس حدود ۲۰ مورد را در هر كاغذ نشان مي‌دهد مانند ليست بازنويسي متن يا اين كه برچسب ها . چنانچه مي خواهيد مورد ها بيشتري را ببينيد مي توانيد آن‌ها‌را بيشتر فرماييد :

numbers - بازنويسي پرسرعت در وردپرس

براي بازنويسي تعداد متعددي از مورد ها در ليست , در گام اوليه بايستي كاري نمائيد كه همگي آنان ظواهر شوند . بر روي پيكربندي ورقه از بالاي كاغذ ي كاغذ ها كليك فرمائيد تا گشوده شود . آن گاه مي‌توانيد تعداد نمايش گزينه در هر كاغذ را ملاحظه كنيد كه روي عدد ۹۹۹ است . با تغيير و تحول اين ميزان مي‌توانيد مورد ها را كم و فراوان فرمائيد .

بازنويسي پرسرعت متن ها و ورقه ها 

بهينه سازي سايت

 

بعد از معين كردن تعداد بر روي مورد ي گزينش تمامي از بالاي ستون صفحه يا اين كه متن كليك فرمائيد تا همگي مورد ها گزينش شوند . آن گاه مي توانيد بر روي مورد ي دستكاري پرسرعت در وردپرس كليك نمائيد . همانند تصوير زير :

fast edit - دستكاري پرسرعت در وردپرس

در پيكربندي گشوده شده ميتوان مواقعي را دستكاري كرد . در پست ها از قبيل :

اضافه كردن گونه و برچسب

تغيير‌و تحول اسم تاليف كننده

فعال / غير فعال كردن رويت كرد گاه ها

تغيير تحول اسم پست

تغيير تحول فرمت پست

اذن دسترسي يا اين كه مسدود كردن پينگ بك ها

افزودن خصوصيت چسبناك به متن

موجود هست . و البته در ورقه ها مي‌توانيد موردها زير را تغيير‌و تحول دهيد :

تغيير‌و تحول تاليف كننده

اضافه كردن مامان صفحه

تغيير و تحول قالب

غير فعال و فعال كردن نظرها

تغيير‌و تحول تيتر ورقه

edit page - بازنويسي سرعت بالا در وردپرس

دستكاري پر سرعت گونه ها و برچسب ها

قابليت و امكان دستكاري پر سرعت در وردپرس براي نوع و بر چسب هم موجود است .

به صورت پيش فرض صرفا مبادرت براي دستكاري را مي بايست از بالاي كاغذ ي برچسب و مدل فعال فرمائيد .

edit cat - بازنويسي پر سرعت در وردپرس

براي اين خواسته مي بايست روي مورد ي شغل هاي جور جمعي قرار داشته باشيد .

امكاناتي را كه درين بخش مي توانيد بازنويسي نماييد عبارت است از :

مخلوط دردسته يا اين كه برچسب به يكي

پيكربندي ساخت پر سرعت نوع يا اين كه بر چسب

تغيير‌و تحول گونه بندي ها

براي اين‌كه به مورد ها بالا دسترسي پيدا فرمائيد بايستي از پلاگين ي Term Management Tools استفاده فرمائيد . پلاگين را نصب و آنگاه فعال فرماييد و بعد از آن گزينه هايي را كه به بخش جور ها و برچسب ها بيشتر شده خواهيد روئت كرد .

add item - بازنويسي سرعت بالا در وردپرس

دانلود پلاگين Term Management Tools

بازنويسي پر سرعت نظرها

درصورتي كه سايت شما دارنده يوزرها متعددي است حتما نگرش هاي متعددي هم داريد و گهگاه نياز به بازنويسي آن داريد . يكي مواقعي كه در دستكاري سرعت بالا وردپرس اثرگذار است قابليت و امكان غير فعال كردن نظرها هست .

comments - بازنويسي پرسرعت در وردپرس

به اين صورت شما ميتوانيد در قسمت هاي مختلفي از وب سايت وردپرسي قابليت و امكان دستكاري پرسرعت را داشته باشيد و به راحتي و با سرعت فعاليت بالاتري عمل خويش را انجام دهيد . 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۹:۳۰:۳۵ ] [ امين طيراني ] [ نظرات (0) ]

در ايران ميگوهاي خوراكي آب شور در درياي عمان و خليج فارس زندگي مي كنند. اين حيوان، كف زي است و به همين دليل در نواحي كم عمق يافت مي شود. اين نوع ميگو را دريايي مي نامند.  اين ميگو به وسيله لنج و كشتي صيد  شده و به خريد گوشت در مشهد

ساحل حمل مي شود و در ساحل، بر حسب اين كه عمل آوري شود و يا به صورت تازه به بازار مصرف انتقال يابد نيز مسير جداگانه اي را مي پيمايد. 
نوع ديگر ميگو، ميگوي پرورشي است كه در سواحل خليج فارس و درياي عمان با استفاده از آب دريا كه توسط كانال به سمت مزارع هدايت شده، مستقيما در محيط طبيعي دريا پرورش داده مي شود. تفاوت ميگوي پرورشي و دريايي، علاوه بر تفاوت گونه و نژاد، در صيد و روش عرضه ميگو است. 

روش هاي تشخيص ميگوي سالم و غيرسالم

ميگو به دليل دارا بودن اسيدهاي چرب غيراشباع خيلي سريع خراب مي شود. چون تمام اندام هاي گوارشي ميگو در ناحيه سر قرار دارد، شروع مرحله فساد از ناحيه اتصال سر با قسمت بدن است، كه با شروع مرحله فساد، سر ميگو را جدا كرده و بدون سر به فروش مي رسانند.

در مرحله بعد پوست ميگو را جدا كرده و عضله تنها مي ماند. البته اين بدان معني نيست كه هر ميگوي بسته بندي شده بدون سر داراي مشكل است، چون ممكن است بر اثر بازار مصرف، ميگو را سركني و يا آن را پوست كني كرده و به فروش برسانند.

پس ميگو بايد با سر بوده و سر آن سفت و محكم به بدن چسبيده باشد. رنگ ميگو بسته به گونه، نژاد و محيط زندگي ميگو متفاوت است ولي پس از پخت تقريبا تمامي ميگوها به رنگ صورتي مايل به قرمز درمي آيند كه شدت اين رنگ نشانه سلامت ميگو است. هر چقدر ميگو پس از پخت كمتر صورتي شود، كيفيت پايين تري دارد، رنگ ميگو بايد يكنواخت بوده و لكه هاي سياه درشت به شكل خال هاي درشت نداشته باشد. خال هاي ريز پراكنده در سطح بدن طبيعي است.

ميگوي تازه بوي بد ندارد و فقط بوي خاص ميگو را دارد كه اصلا تند نيست. ولي در صورت خراب شدن، بوي شديد و تند آمونياك از آن استشمام مي شود. از اين نظر نوع پرورشي و دريايي آن هيچ فرقي ندارند، يعني ميگوي دريايي كه از لب ساحل بلافاصله بعد از صيد به فروش مي رسد بدون بو است. 

در مورد نگهداري ميگو، توضيح اين كه اگر ميگو را به صورت تازه از شهرهاي جنوبي خريداري مي كنيد، بايد در همان محل فقط سر را جدا كرده و با پوست فريز كنيد. اگر ميگو به صورت بسته بندي شده و منجمد خريداري مي شود بايد به تاريخ توليد و انقضا و كد بهداشتي جعبه دقت شود.سپس آن را در فريزر خانگي و حدود ۱۸-درجه سانتيگراد نگه داري كرد.

بسته بندي بايد به صورتي باشد كه مجبور به دوباره فريز كردن ميگو نشويد. براي اين كار مي توان وقتي ميگو خريداري شد، بيش از اين كه كاملا از حالت انجماد خارج شود،بايد سر ميگو را جدا كرد وآن را در پلاستيك به اندازه مصرف هر وعده قرار داد و البته فوري آن را داخل يك جعبه و درون فريزر گذاشت. 

ميگويي را كه پوست آن كنده شده به مدت زياد نمي توان در فريزر نگاه داشت، مگر در شرايط خاص و بسته بندي خاص كه حتي در آن صورت هم مدت نگهداري طولاني نيست. 

ارزش غذايي ميگو

گوشت گوسفند، گوساله، مرغ، ماهي و ميگو جزو غذاهاي با پروتئين بالا محسوب مي شوند كه معمولا نياز پروتئيني بدن بايد توسط آنها تأمين شود. 
همچنين ميزان كلسترول در 100گرم ميگو حدود دوسوم ميزان كلسترول در يك تخم مرغ 50گرمي است.

يعني در وزن مساوي، ميزان كلسترول ميگو يك سوم كلسترول تخم مرغ است. با اين تفاوت كه در ميگو، ميزان اسيد چرب اشباع كه براي سلامتي مضر است صفر است كه مي تواند به كاهش كلسترول خون كمك كند.

بر اساس تحقيقاتي كه در دانشگاه راكفلر آمريكا صورت گرفته و به تأييد انجمن متخصصان قلب آمريكا رسيده و در مجله نظام پزشكي ايران نيز به ثبت رسيده است. كلسترول موجود در ميگو باعث افزايش كلسترول خون نمي شود و اصولا آن چه كه علت اصلي افزايش كلسترول خون است، اسيدهاي چرب اشباع به شمار مي روند.

ميگو مقدار قابل توجهي املاح ضروري به خصوص فسفر و آهن دارد كه به ويژه براي كودكان در حال رشد و زنان باردار بسيار مفيد است.

نكته قابل توجه ديگر اين كه در غذاهاي دريايي به دليل كمتر بودن بافت پيوندي به نسبت ساير غذاهاي گوشتي، گوشت آنها نرم تر بوده و اين واقعيت به خصوص پس از پخت مشخص مي شود. به همين دليل غذاهاي دريايي و از جمله ميگو براي افراد مسن كه به دليل وضعيت دهان و دندان كمتر قادر به جويدن و هضم غذا هستند بسيار مفيد است.

در ارتباط با اندازه ميگو توضيح اين كه بر خلاف تصور عامه ميگوهاي درشت يا به اصطلاح شاه ميگو به دليل مسن بودن ميگو و سفت شدن عضلات آنها و به زبان ديگر پير شدن آنها در مقايسه با ميگوهاي كوچكتر، خوشمزه نيست و در ميگو نيز مانند ساير جانوران مثل مرغ، گاو و گوسفند نوع كوچكتر آن خوشمزه تر است، دليل اصلي تفاوت قيمت در ميگوهاي ريز و درشت درصد ضايعات آن است.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۲۸:۴۵ ] [ امين طيراني ] [ نظرات (0) ]

 

بهينه سازي سايت

رويكرد هاي متنوعي جهت توليد صميميت بيشتر سايت با يوزرها موجود است . اعم از براي ساخت تخفيف هاي گروهي , سايت هاي خبري ساخت تعرفه هايي با قيمتي مطلوب جهت تبليغات در وبسايت و …

ولي آيا تا به اكنون تامل نموده ايد كه براي سايت هاي معمول چه راهي مي توان ارائه كرد؟ امروزه برخي از قالب هاي وردپرس پباده سازي شده چكيده را در برگه ي ابتدا وب سايت تعبيه مي نمايند كه به ما تعداد پست ها , تعداد نظرها , تعداد يوزرها و… را نشان ميدهد كه نوعي آمار است . هم اكنون در صورتي بخواهيم آماري از عمل ها در وردپرس را نمايش دهيم بايستي چه كنيم؟ با ما همراه باشيد…

آماري از كار ها در وردپرس با Counter Widget

wordpress - hamyarwp - آماري از كار ها در وردپرس

اين پلاگين كاربردي وردپرس در مخزن بزرگ وردپرس , در جور بندي پلاگين كاربردي به ثبت رسيده است و آماري از عمل ها در وردپرس را نمايش ميدهد .

تا كنون بيشتراز ۱۰۰۰ دانلود و نصب و راه‌اندازي داشته است .

توضيحات بيشتر!!!

اين پلاگين بوسيله Cyberbundle پباده سازي و برنامه نويسي شده‌است و از پاياني بروزرساني آن حدود 1‌سال هم مي گذرد . يكي خصوصيت هاي اين پلاگين كاربردي وردپرس بي نقص بودن آن در ورژن اوليه است كه كمتر پلاگين اي چنين قابليتي دارااست .

تجهيزات پلاگين

نمايش تعداد مقاله ها نشر داده شده

نمايش تعداد ايده ها

نمايش تعداد يوزرها تارنما

نمايش تعداد جور بندي هاي تارنما

يادگرفتن عمل با پلاگين

ابتدا آخري ورژن پلاگين را از انتهاي همين مقاله آموزشي دانلود و آن گاه در وردپرس تارنما خويش نصب و راه اندازي فرمائيد . بعداز نصب و فعال‌ساز‌ي , نفسي عميق كشيده و وارد پيشخوان وردپرس شده و از منو هاي جانور به نصيب نمايش مراجعه كرده و از زير منو هاي مو جود روي مورد ابزارك كليك فرماييد تا نمايش آماري از عمل ها در وردپرس را داشته باشيد .

open - settings - hamyarwp - آماري از عمل ها در وردپرس

با ورود به‌اين بخش ما مي توانيم پيكربندي ذي‌ربط را انجام دهيم . به تصوير زير اعتنا فرمائيد :

در بخش۱ ما مشاهده مي‌كنيم كه ابزارك جديدي به عنوان “ Counter Widget ” طولاني تر شده‌است و روي آن كليك كرده و به سايدبار متبوع منتقل مي‌كنيم .

در بخش۲ مشاهده مي‌كنيم كه پيكربندي اين پلاگين كاربردي وردپرس نمايان شده‌است . در‌اين نصيب از پيكربندي , يك سري TextBox موجود هست كه ما مي‌توانيم محتواي آن را به متن هاي مطلوب خويش تبديل كنيم . در صورتي توجه فرمائيد مورد اي در منطقه پاييني TextBox ها موجود هست و بيان‌كننده اين است كه چنانچه شما نمي خواهيد اين آيتم نمايش داده شود , اينجا را كليك فرماييد . به نمونه زير دقت نمائيد :

نمونه

در سايت اينجانب مدل بندي خاصي نيست و نمي‌خواهم كه تعداد نوع بندي هاي جانور سايت اينجانب نمايش دهد به همين باعث روي مورد Hide Category Count كليك مي كنم .

settings - hamyarwp - آماري از كار ها در وردپرس

و اكنون زمان آن رسيده است كه روي دكمه ذخيره كليك كنيم و وارد ورقه اساسي وبسايت شويم و تغييرات ساخت شده در جهت آماري از عمل ها در وردپرس را مشاهده كنيم :

out - put - hamyarwp - آماري از كار ها در وردپرس

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۵۷:۴۰ ] [ امين طيراني ] [ نظرات (0) ]

طراحي سايت در مشهد

آيا تا به درحال حاضر تامل نموده ايد چه شما مايحتاج است؟ و اين كه چه پلاگين هايي وجودشان سبب ساز زيان رساندن به وبسايت ميشود؟ آيا ميدانيد برخي از پلاگين ها مشكلات امنيتي براي وردپرس تارنما ساخت ميكنند؟

در مقاله ي روز جاري قصد داريم راجع به پلاگين هاي لازم در وردپرس كلام كنيم . اين مسئله فوق العاده با اهميت است و هر مديريت سايتي بايستي از آن مطلع باشد!

پلاگين هاي اضطراري در وردپرس

بعد از روي فعاليت وارد شدن وردپرس , پلاگين ها براي كامل شدن آن ساخت شدند . در واقع وردپرس سواي پلاگين ها عملا كاربردي ندارد . وردپرس به نظير دكان اسباب و اثاث بازي است كه در حالتي‌كه پلاگين ها در آن نباشند يعني دكان خالي از اثاثيه بازي است . البته نكته اينجاست كه بايستي در گزينش پلاگين ها اعتنا كرد تا با سهل وآسان انگاري متضرر نشويد .

انگيزه پلاگين ها

انگيزه پلاگين ها بسط ي وردپرس است به طوري كه همت يوزرها را بهبود بخشد و تجهيزات متصدي در اختيار آنان قرار دهد . البته براي نصب و راه‌اندازي آن ها بايستي اعتنا كنيد! حواستان باشد كه پلاگين هاي وخيم را نصب نكنيد . از پلاگين هايي استفاده نمائيد كه بوسيله گسترش دهندگان آزمايش گرديده اند . بعضي از يوزرها براي اين كه از پلاگين ها استفاده نكنند دنبال كدهايي مي‌باشند كه بعضي تجهيزات را به وردپرس بيش تر مي نمايند . با قرار دادن آنان در funcfion . php ميتوان به انگيزه رسيد . البته دراين مورد مي بايست خيلي احتياط نمائيد . چون احتمالا امنيت وبسايتتان را از دست بدهيد يا اين كه اين كه از كدهاي مخربي استفاده فرماييد و باعث به بهم ريختن وردپرس گرديد .

پس ميتوان اعلام كرد براي نگهداري امنيت وردپرس ميتوان به پلاگين ها اعتماد كرد و با آگاهي آن‌ها را تعيين كرد البته توجه فرمائيد براي هر موضوعي پلاگين نصب نكنيد چون سرعت لود وبسايتتان را ذيل مياورد يا اين كه چه بسا مي توانيد سبب ساز به افت شديد رنك سايت شده و بازدارنده ترقي وبسايت شود بعداز پلاگين هاي لازم در وردپرس استفاده نماييد . با اين تفاسير اينجا سوال مطرح مي شود كه :

چه تعداد پلاگين ميتوان روي وردپرس نصب كرد؟

يا اين كه خوبتر است بگوييم به چه تعداد پلاگين احتياج داريم؟ شما مي توانيد با فهميدن سرعت بارگذاري تارنما جواب سوال خويش را بدهيد!

پلاگين ها و عملكرد آن‌ها

همان گونه كه مي‌دانيد اشكال مختلفي از پلاگين ها اكنون موجودند كه مسلما تاثيرات متفاوتي روي سايت شما مي‌گذارند . بعضا از آنان در ظاهر وبسايت دخيل مي باشند بعضي ديگر صرفا در بك گراند وبسايت دخيل اند . پلاگين ها مي توانند در تلاش وب سايت شما تاثيراتي را بگذارند و اينكار را بوسيله ي مورد ها زير انجام مي دهند :

درخواست پروتكل http : اكثري از پلاگين ها كه معمولا در سمت استفاده كننده نيز به چشم مي خورد , نيازمند پيشنهاد سازي مي باشند . به همين جهت بخش هايي براي اضافه كردن فولدر هاي JS يا اين كه Css دارا‌هستند .

اضافه كردن كوئري هاي مقر داده : بعضا از پلاگين ها , كوئري هاي مقر داده را ارتقا مي دهند . در حالتي‌كه شما از پلاگين هايي نظير متن هاي همگاني , متن هاي داراي ربط و… استفاده نماييد كوئري هايي در مقر داده به وجود خواهد آمد .

پلاگين ها و امنيت

قضيه اي كه مضاعف كليدي است و سبب ساز نگراني وبمستران ميگردد دعوا ايمني وب سايت است . از قبلي تا كنون نقص‌ داراي اهميت پلاگين ها همين فرمان بوده ولي به مرور زمان خوبتر شده . شما نيز چنان بايستي در تعيين پلاگين هاي حتمي در وردپرس توجه فرمائيد . ولي نوشته گشوده بودن پلاگين ها خويش يك مزيت است چون ميتوان مشكلات امنيتي آنان را بر طرف كرد . اعتنا فرمائيد از پلاگين هايي استفاده نماييد كه به صورت تر و تميز بروزرساني مي‌شود .

پلاگين ها و اعتماد به آن ها

موضوع ي بعدي اعتماد به پلاگين هاست! آيا پلاگين ي متبوع به نيكي فعاليت ميكند؟ آيا به روزرساني منظمي دارد؟ آيا براي فعال‌ساز‌ي آن اشكالي در فعاليت بقيه پلاگين ها و قسمت هاي تارنما به‌وجود نمي آيد؟

در شرايطي‌كه كمپاني ادوبي از تجارت بيرون شود ديگر اعتمادي به فتوشاپ نيست! در صورتي‌كه كمپاني اپل از تجارت بيرون شود ديگر موبايل هاي آيفون بي معنا هستند! پس در صورتي وردپرس با اجتماعي كه دارااست , از بين رود نميتوان به آن اعتماد كرد .

به چه شكل ميتوان شايسته ترين پلاگين ها و پلاگين هاي واجب در وردپرس را تعيين كرد؟ قضيه ي بزرگي كه براي يوزرها مدام موجود است اين است كه چه پلاگين هايي شايسته ترين هستند؟ از كدام ها ميتوان استفاده كرد؟

براي استفاده از پلاگين ها مي بايست به تعداد دانلود آنان و درجه پلاگين اعتنا كرد . همينطور حتما به پشتيباني آن در انجمن حساس وردپرس اعتنا فرماييد .

با استفاده از مواقعي كه بيان شده مي توانيد پلاگين هاي خير و خوبي را نصب فرمائيد و تعداد آن ها را با دقت به انگيزه خويش گزينش نماييد . 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۲۹:۲۴ ] [ امين طيراني ] [ نظرات (0) ]

 

به تازگي توسعه دهندگان اپليكيشن هاي iOS از سوي اپل ايميلي دريافت كرده اند كه در آن اينطور آمده كه از آپريل سال 2018 تمام توسعه دهندگان بايد اپليكيشن هاي توليدي خود را به طور كامل با صفحه نمايش Super Retina آيفون 10 سازگار كنند. اين بدان معناست كه اپ هاي آينده اپ استور بايد از صفحه نمايش بدون حاشيه به همراه بريدگي بالاي آيفون X پشتيباني كنند. 
بررسي اختصاصي آيفون 10
با توجه به اين دستور العمل بايد حدس زد كه اپليكيشن هاي موجود در App Store نيز به روز رساني هايي را در جهت پشتيباني از صفحه نمايش آيفون 10 انجام دهند با اينكه اپل هنوز هشدار يا خط قرمزي را براي اين موضوع در ايميل اخيرش به توسعه دهندگان گوشزد نكرده است!
در گذشته هم اپل در مورد ديگر ديوايس هاي جديدش اينگونه عمل مي كرد كه توسعه دهندگان را مجبور به طراحي و توليد اپ هاي سازگار با ديوايس هاي مطرح و جديدش مي نمود. هم اكنون نيز علاوه بر پشتيباني اپ هاي جديد از صحفه نمايش iPhone X، الزام استفاده از ويژگي ها و قابليت هاي iOS 11 نظير ARKit در دستور كار اپل مي باشد.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۸ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۵۱:۱۴ ] [ امين طيراني ] [ نظرات (0) ]

نتيجه يك تحقيق نشان مي‌دهد خوردن يك تخم مرغ در روز ممكن است در كودكان خردسالي كه دچار سوء تغذيه هستند، باعث افزايش قد شود.

قد بلند شدن كودكان با مصرف تخم مرغ

خريد اينترنتي گوشت در مشهد

اين كه تخم مرغ خورده شده آب‌پز باشد يا مثلا املت، فرقي ندارد؛ تخم مرغ ظاهرا رشد نوزادان را تقويت مي‌كند.محققان مي‌گويند اين يك راه ارزان براي جلوگيري از كوتاهي قد است، خوردن تخم در دو سال اول زندگي براي رشد و نمو بسيار مهم است – كوتاه قدي يك امر برگشت‌ناپذير است.

تغذيه نامناسبت، در كنار عفونت‌هاي دوران كودكي و بيماري، از علل عمده عقب ماندگي رشد استبه گفته سازمان بهداشت جهاني، ۱۵۵ ميليون كودك زير سن ۵ سالگي از رشد بازمانده‌اند.

پروفسور مري فيوترل، سرپرست امور تغذيه در كالج سلطنتي پزشكان اطفال و بهداشت كودك، مي‌گويد :”تخم مرغ يك غذاي كمكي خوب است كه مي‌تواند به عنوان بخشي از يك رژيم غذايي متنوع تكميلي كودكان استفاده شود.”

او تأكيد كرد كه خوردن تخم مرغ به عنوان غذاي كمكي بايد پس از ۴ ماهگي آغاز ‌شود، به گفته اين پروفسور، تخم مرغ بايد به خوبي پخته شود تا از خطر هر گونه خطر عفونت بالقوه جلوگيري شود.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۸ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۱۷:۵۰ ] [ امين طيراني ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 2
همه : 604
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب